Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Mokslo rėmimo tarnyba, vaikų apsauga - kiekvieno pareiga (Education Welfare Service, Child Protection - Everybody’s Responsibility)

Visi su vaikais ir jaunuoliais dirbantys suaugusieji yra įpareigoti pasirūpinti jų gerove. Kiekvienos mokyklos pareiga - skatinti ir užtikrinti visų mokinių gerovę. Ši pareiga yra išdėstyta 2003 m. (Šiaurės Airijos) Švietimo ir bibliotekų nutarimo 17, 18 ir 19 straipsniuose: valdybos tarybų pareigos.

 

Mokytojai daug valandų per dieną praleidžia kartu su mokiniais jų klasėse / mokykloje, todėl jie turi puikią galimybę atpažinti ir pašalinti bet kokios iškilusios problemos priežastį. Kiekvienoje mokykloje dirba specialiai apmokyti darbuotojai - paskirtasis vaikų apsaugos mokytojas ir jo padėjėjas, kurie rūpinasi vaikų apsaugos politika mokykloje. Vaikų apsaugos politikoje aiškiai numatoma, kaip mokykla reaguoja į vaiko apsaugos problemas. Šios politikos kopiją privaloma duoti visiems tėvams.

 

Mokyklos vaidina svarbų vaidmenį vaiko apsaugos procese, jos privalo vykdyti savo priežiūros pareigą, bendradarbiaudami su specialistais, skatinant visų vaikų gerovės užtikrinimą.

Kas yra vaiko apsauga?

 

Ką apima vaiko apsaugos tyrimas?

 

Kas atsitinka, jeigu tyrimo rezultatai parodo, kad nėra jokios priežasties nerimauti?

 

Kas atsitinka, jeigu nustatomas smurto atvejis?

 

Koks yra sveikatos patikrinimo tikslas?

 

Ar tėvai turi duoti sutikimą dėl sveikatos patikrinimo?

 

Ar vaikai bus paimti iš savo tėvų?

 

Kas yra vaiko apsaugos registras?

 

Kas yra vaiko apsaugos planas?

 

Kas yra pagrindinis darbuotojas?

 

Kas yra “rizikos įvertinimas”?

 

Kas dar bus įtrauktas?

 

Kas yra vaiko apsaugos bylos konferencija?

 

Kodėl gali būti sušauktas toks susirinkimas?

 

Ką gali padaryti tėvai?

 

Kas atsitinka šių konferencijų metu?

 

Kas atsitinka vėliau?

 

Pagalba dėl transporto/vaiko auginimo

 

Vertėjai žodžiu

 

kas atsitinka po konferencijos?

 

Apeliacijos pateikimo procedūra

Kas yra vaiko apsauga?

‘Vaikų apsauga - tai terminas, kurį mes naudojame tada, kai kyla įtarimų dėl smurto prieš vaiką. Tačiau vaiko apsauga neapsirijoba vien tik specifinio atvejo, kurio metu vaikas/vaikai galėtų būti sužaloti ar įskaudinti, tyrimu. Tai apima kruopštų vaikų ir jų šeimų poreikių įvertinimą, kad galima būtų pasirūpinti veiksminga pagalba ir parama. Pagalba ir parama turėtų pakelti vaikų gerovę bei apsaugoti juos nuo aiškios žalos.

 

Bet kuris, sunerimęs, kad vaikui gali kilti skriaudos arba smurto pavojus, privalo pasitarti su socialinėmis tarnybomis, NSPCC arba policija. Tai vadinama "perdavimu". Informaciją gali perduoti kaimynai, draugai, giminaičiia, tokie specialistai kaip mokytojas, medicinos sesuo arba gydytojas, arba patys vaiko tėvai. Kartais pranešimą perdavęs asmuo gali būti anonimas, arba panorėti, kad jo asmenybė nebūtų atskleista. Tokiais atvejais tėvai negali gauti duomenų apie informaciją perdavusį žmogų.

 

Ką apima vaiko apsaugos tyrimas?

Smurto prieš vaiką tyrimas yra bendra pareiga. Už tai atsakingos daugelis tarnybų ir institucijų, pavyzdžiui, socialinės tarnybos, NSPCC, policija, gydytojai, medicinos seserys, mokyklos ir lygtinio nuteisimo taryba. Kiekviena institucija privalo vadovautis savo nustatytomis procedūromis. Šios procedūros yra auškiai išdėstytos regioninių Vaikų apsaugos komitetų "Vaiko apsaugos politikoje ir procedūrose". Tyrimo tikslas - įvertinti, koks pavojus kyla vaikui/vaikams, jeigu iš tiesų kyla. Pradėjus tyrimą, vienas arba du specialistai susitars dėl susitikimo su tėvais, norėdami pasikalbėti su jais dėl jų susirūpinimų, ir išklausyti jų nuomonės tuo klausimu. Paprastai tai atlieka socialinis darbuotojas. Kartais į susitikimą su šeima atvyksta du specialistai: socialinis darbuotojas ir policijos pareigūnas. Jie susisieks su visais tėvų atsakomybės dalį turinčiais asmenimis ir, žinoma, prireikus, pasikalbės su vaiku/vaikais. Bus pasiteirauta ir gerai šeimą pažįstančių specialistų nuomonės, pavyzdžiui, mokytojų. Gali prireikti mecidininių patikrinimų. Šiems atlikti reikia tėvų sutikimo.

Norint susidaryti apie šeimą visą vaizdą, reikia atlikti išsamų tyrimą ir, vaiko/vaikų interesais, labai kruopščiai patikrinti visą informaciją. Visų tyrimo etapų metu stengiamasi informuoti ir konsultuotis su tėvais. Labai svarbu, kad šeimos žinotų apie susirūpinimo priežastis ir suprastų kiekvienos su tuo susijusios institucijos vaidmenį.

 

Kas atsitinka, jeigu tyrimo rezultatai parodo, kad nėra jokios priežasties nerimauti?

Kartais, atlikus tyrimą, padaroma išvada, kad priežasties nerimauti nėra: tokiu atveju byla nutraukiama. Socialinis darbuotojas arba vyresnysis socialinis darbuotojas tyrimo išvadas šeimai praneš raštu.

 

Kas atsitinka, jeigu nustatomas smurto atvejis?

Jeigu nustatoma, kad prieš vaiką buvo smurtaujama, susitariama, kaip užtikrinti, kad jis/ji būtų apsaugotas/a ateityje. Socialinės tarnybos ir kiti specialistai turi nuspręsti, kaip to geriausiai galima pasiekti. Jie dėl to konsultuosis su tėvais. Gali prireikti suorganizuoti pirminę vaiko apsaugos bylos konferenciją.

 

Koks yra sveikatos patikrinimo tikslas?

Gali prireikti patikrinti vaiko sveikatą. Tyrimo metu sveikatos patikrinimas gali padėti. Dar svarbiau - taip galima išsiaiškinti, ar vaikui nereikia kokio nors gydymo. Šis patikrinimas gali sumažinti vaiko/vaikų arba tėvų nerimą. Sveikatos patikrinimą atlieka specialų pasiruošimą turintis gydytojas. Vaiką pas gydytoją sveikatai patikrinti gali atvesti tėvai arba kas nors, kuo vaikas pasitiki.

 

Ar tėvai turi duoti sutikimą dėl sveikatos patikrinimo?

Specialistai įsipareigoja bendradarbiauti su šeimomis. Jie, kai tik įmanoma, kiekvieno vaiko apsaugos proceso etapo metu išklausys tėvų ir kitų šeimos narių nuomonės. Bus paprašyta tėvų sutikimo dėl sveikatos patikrinimo. Jeigu vaikas yra pakankamai suaugęs, kad suprastų ir veiktų nepriklausomai nuo tėvų, į jo/jos nuomonę taip pat bus atsižvelgta. Tyrimo metu pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Jeigu vaikas nenori, kad būtų tikrinama jo sveikata, arba jeigu manoma, kad tai gali sukelti per didelę traumą, sveikatos patikrinimo atsisakoma. Kita vertus, jeigu tėvai atsisako duoti sutikimą, o Sveikatos apsaugos ir socialinių tarnybų trestas mano, jog toks atsisakymas yra nepagrįstas, jis gali kreiptis į teismą, kad šis pavestų atlikti apklausą arba leistų patikrinti vaiko sveikatą. Jeigu taip atsitiktų, tėvai turėtų kreiptis dėl teisinės pagalbos.

 

Ar vaikai bus paimti iš savo tėvų?

Daugelis tėvų gali sunerimti ir išsigąsti, kad jų vaikai bus paimti iš namų. Daugeliu atvejų taip neatsitinka. Visai būdais stengiamasi išlaikyti šeimos narius drauge. Didžioji dauguma vaikų lieka namuose, jiems užtikrinamos tinkamos paslaugos, padedančios jiems ir jų šeimos nariams. Žinoma, labai svarbus tėvų susitarimas, bendradarbiavimas ir dalyvavimas. Tačiau vaikų saugumas ir gerovė privalo būti pirmoje eilėje. Jeigu bylos konferencijos dalyviai mano, kad vaikui likus namuose, jam kyla rimtas pavojus, jie gali rekomenduoti, kad juo pasirūpintų kas nors kitas. Kartais tėvai patys su tuo sutinka. Kitais atvejais, vis dar tėvams sutinkant, gali tekti kreiptis į teismą. Jeigu taip nutiktų, tėvai ir vaikai, priklausomai nuo amžiaus, galės išsakyti savo nuomones teisme. Šeimos turėtų susirasti, kas jiems padėtų ir atstovautų teismo posėdžiuose. Bylos konferencija nepriima galutinio sprendimo dėl kreipimosi į teismą. Tai - socialinių tarnybų atsakomybė. Šį sprendimą priimti visuomet sunku. Bylos į teismą perduodamos tik išimtinais atvejais, ir visada siekiant geriausiai patenkinti vaiko interesus.

 

Kas yra vaiko apsaugos registras?

Registras - tai vaikų, kurie, kaip žinoma arba numanoma, patyrė prievartą arba kokiu nors būdu buvo sužeisti, arba kuriems, kaip manoma, kyla sužeidimo, prievartos arba nepriežiūros pavojus, sąrašas. Registras saugomas socialinių tarnybų skyriuje. Šis sąrašas yra visiškai slaptas, o jame esančia informacija gali pasinaudoti tik specialistai, pavyzdžiui, lankančios seselės, mokytojai, gydytojai, policijos pareigūnai ir socialiniai darbuotojai.

 

Jeigu jūsų vaiko vardas ir pavardė įtraukiami į Registrą, tai dar nereiškia, kad ji ten bus visada. Maždaug po trijų mėnesių surengtoje antroje konferencijoje bus sprendžiama, ar vaiką reikėtų palikti registre. Jeigu sprendimas yra teigiamas, po šešerių mėnesių byla svarstoma dar kartą. Kai manoma, kad jūsų vaikui pavojus daugiau nekyla, jo vardas ir pavardė pašalinami iš Registro sąrašo.

 

Kas yra vaiko apsaugos planas?

Visiems Vaikų apsaugos registre užregistruotiems vaikams turi būti sukurtas Vaiko apsaugos planas. Plane turi būti aiškiai išdėstyta, ko iš kiekvienos institucijos tikimasi, ir kaip jos prisideda, siekdamos padėti apsaugoti vaiką. Be to, turi būti aiškiai numatyta, ko tikimasi iš tėvų, siekiant sumažinti jų vaikui kylantį pavojų. Šio plano parengime dalyvauja ir tėvai.

 

Specialistai ir tėvai/globėjai turėtų parengti išsamų planą pagrindinės grupės susirinkimo, kuris suorganizuojamas po Vaiko apsaugos konferencijos, metu. Šio plano tikslas:-

 

  • apsaugoti vaiką nuo tolimesnės žalos;

  • Skatinti vaiko vystymąsi ir palaikyti jo sveikatingumą; bei

  • Jeigu tai geriausiai tenkintų vaiko interesus, remti šeimą ir artimiausius giminaičius, siekiant skatinti jų vaiko gerovę.

 

Vaiko apsaugos plane turi būti išdėstyta, kokius darbus teks atlikti, kodėl, kada ir kas juos turės daryti. Plane turi būti:-

 

  • Aprašyti nustatyti vaiko poreikiai ir kokių reika terapinių paslaugų;

  • Įtraukti specifiniai, pasiekiami, į vaiką orientuoti tikslai, kuriais siekiama apsaugoti vaiką ir skatinti jo gerovę;

  • Įtrauktos realios strategijos ir specifiniai veiksmai, kaip tų tikslų pasiekti;

  • Aiškiai nustatyti specialistų bei šeimos narių vaidmenis ir atsakomybes, įskaitant specialistų kontaktų su vaikais ir šeimos nariais pobūdį bei dažnumą;

  • Išdėstyti punktus, kada bus tikrinama pažanga, ir priemones, kaip bus sprendžiama apie pažangą; ir

  • Aiškiai paskirstyti tų specialistų, kurie dažnai susitikinės su vaiku, pavyzdžiui, lankančių seselių, bendrosios praktikos gydytojų, mokytojų, bet kurio specialisto arba vaikui ir į šeimą nukreiptos pagalbos, vaidmenis ir pareigas.

 

Vaiko apsaugos plane reikėtų atsižvelgti į vaiko norus ir jausmus bei tėvų nuomonę tiek, kiek tai suderinama su vaiko gerove. Pagrindinis darbuotojas privalo dėti visas pastangas, siekdamas, kad vaikai ir tėvai aiškiai suprastų plano tikslus, kad jie jį priimtų ir norėtų jį įvykdyti. Planą reikėtų parengti kartu su šeima ir parašyti jį vaiko gimtąja kalba. Jeigu į šeimos teikiamas pirmenybes, kaip geriau apsaugoti vaiką, neatsižvelgiama, reikia paaiškinti, dėl kokių priežasčių taip daroma. Šeimas reikia informuoti apie jų teisę pateikti skundą ir teisę būti atstovaujamais, ir kaip tai padaryti.

 

Kas yra pagrindinis darbuotojas?

Pagrindinis darbuotojas - tai bylos konferencijos paskirtas socialinis darbuotojas, kuris yra atsakingas už bendrą tėvų ir kitų institucijų planavimą, kaip geriausiai sumažinti bet kokius vaikui kylančius pavojus.

Be to, pagrindinis darbuotojas - tai asmuo, su kuriuo susisiekia kiti darbuotojai, jeigu jiems kyla papildomų susirūpinimų, ir kuriems pranešama apie bet kokius incidentus. Tai reiškia, kad jie gali susidaryti bendrą nuomonę apie situaciją ir gali nustatyti bet kokias kylančias problemas, kad, prireikus, galėtų suorganizuoti pagalbą.

 

Kas yra “rizikos įvertinimas”?

Tai išsamios ataskaitos, kurią, įtraukus vaiką į Vaikų apsaugos sąrašą, privalo užpildyti socialinis darbuotojas ir kiti specialistai, pavadinimas. Remiantis šia informacija, aptariami planai, kokių veiksmų reikia imtis, norint užtikrinti geriausią pagalbą tėvams ir vaikams.

 

Kas dar bus įtrauktas?

Pagrindinė specialistų grupė (pvz., lankanti seselė, mokytojas) dirbs kartu su tėvais ir pagrindiniu darbuotoju, kad galima būtų išsamiau išsiaiškinti situaciją šeimoje. Po to ši informacija naudojama kaip tvirtas įrodymas priimant sprendimus dėl tolimesnės pagalbos ir vaikų apsaugos.

 

Kas yra vaiko apsaugos bylos konferencija?

Tai įvairių institucijų atstovų, pavyzdžiui, socialinių darbuotojų, lankančių seselių, bendrosios praktikos gydytojų, policijos pareigūnų ir mokytojų, susirinkimas.

 

Kodėl gali būti sušauktas toks susirinkimas?

Apsvarstyti susirūpinimą ir nerimą dėl vaiko/vaikų priežiūros.

 

Ką gali padaryti tėvai?

Socialinis darbuotojas praneš jiems apie tokios konferencijos priežastis ir papasakos, kas vyksta tokių susirinkimų metu.

 

Be to, jie gali pageidauti jūsų advokato, vietinio piliečių biuro arba šeimos teisių grupės konsultacijos

 

Kas atsitinka šių konferencijų metu?

Visos su šeima susijusios institucijos pasidalina su susirūpinimu ir nerimu dėl vaiko/vaikų priežiūros susijusia informacija.

 

Labai svarbu, kad susirinkime dalyvautų tėvai, kad jie galėtų išgirsti, kas yra kalbama, tačiau lygiai taip pat svarbu ir tai, kad kiti susirinkimo dalyviai taip pat išgirstų, ką nori pasakyti tėvai.

 

Mes suprantame, kad tėvai gali nerimauti, kad dėl to jiems gali prireikti pagalbos, todėl siūloma, kad į susirinkimą jie ateitų su giminaičiu ar draugu.

 

Kas atsitinka vėliau?

Po to priimami sprendimai, teikiamos rekomendacijos, kokių veiksmų būtina imtis, siekiant apsaugoti vaiką/vaikus ir padėti šeimoms.

 

Pagalba dėl transporto/vaiko auginimo

Jeigu tėvams reikia pagalbos dėl transporto arba pagalbos pasirūpinti vaikais, kad jie galėtų atvykti į susirinkimą, šia pagalba pasirūpins socialinis darbuotojas.

 

Vertėjai žodžiu

Anglų kalba gali būti negimtoji tėvų kalba, taigi, jeigu tėvai mano, kad jiems reikia vertėjo, jie apie tai nedelsdami turėtų informuoti socialinį darbuotoją, kad šis galėtų pasirūpinti atitinkama paslauga.

 

Kas atsitinka po konferencijos?

Spendimai ir rekomendacijos bus aptartos su tėvais susirinkimo metu, tačiau jie taip pat bus išdėstyti ir pateikti raštu.

 

Apeliacijos pateikimo procedūra

Jeigu tėvai yra nepatenkinti priimtais sprendimais, dėl papildomos informacijos jie turėtų susisiekti su savo socialiniu darbuotoju.