Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Mga Batang nasa Pre-School (Pre-School Children)

Sinabi na sa akin na nahihirapang matuto ang aking anak.  Ang ang ibig sabihin nito?

 

Sinabi na sa akin na ang bata kong anak ay may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon Ang ang ibig sabihin nito?

 

Ano ang ibat' ibang uri ng espesyal na pangangailangang pang-edukasyon?

 

Sinabi na sa akin na ang bata ko pang anak ay kailangang tasahin.  Ano ang mangyayari sa prosesong ito?

 

Ano ang pagtatasa?

 

Gaano kalubha ang kailangang maging problema ng anak ko bago siya tasahin?

 

Bubuti ba aking anak?

 

Ang aking anak ay ini-refer sa education at library board?  Gaano katagal ang paghihintay bago masuri ng isang espesiyalista sa edukasyon ang aking anak?

 

Ang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ng aking anak ay kitang-kita, malubha at dapat na malunasan ang mga ito sa lalong madaling panahon.  Kinakailangan pa bang masuri ng espesiyalista sa edukasyon ang aking anak?

 

Paano kung hindi ako pumayag na ma-assess ang aking anak?

 

Paano kung hindi ako sang-ayon sa resulta ng isinagawang pagsusuri sa aking anak?

 

Magsasagawa ba ng mga hakbang ang education at library boards upang matulungan ang aking anak bago siya pumasok sa paaralan?

 

Kinakailangan bang pumasok ang aking anak sa isang espesyal na paaralan o special school?

 

Saan ako maaaring kumuha ng karagdagang impormasyon?

Sinabi na sa akin na nahihirapang matuto ang aking anak.  Ang ang ibig sabihin nito?

Kung nahihirapang matuto ang iyong anak, ang ibig sabihin nito ay mayroon siyang kapansin-pansin at mas nahihirapan siyang matuto kaysa sa karamihan ng mga batang kasing-edad niya.  Maaari itong mangahulugan na ang iyong anak ay may problema na siyang nagpapahirap sa kaniya na makatugon sa itinuturo kapag nagsimula na siyang pumasok sa paaralan.

 

Sinabi na sa akin na ang bata kong anak ay may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon Ang ang ibig sabihin nito?

Ang iyong anak ay may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon kung nahihirapan siyang matuto kaya't nananawagan na magkaroon ng suporta para sa espesyal na edukasyon.  Ang espesyal na suporta sa edukasyon ay ang anumang tulong para sa iyong anak na iba pa sa o ekstra pa sa, mga pangkalahatang pangangailangan ng mga bata.

 

Ano ang ibat' ibang uri ng espesyal na pangangailangang pang-edukasyon?

Ang pinaka-karaniwang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ay iyong mga naging resulta dahil sa nahihirapang matuto ang iyong anak ng mga bago at kapaki-pakinabang na kasanayan.  Ganunpaman, mayroon ding mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon na resulta ng hindi magandang pag-uugali, kapag nahihirapang makipagtalastasan, may mga problema sa paggalaw o pagkilos ng mga bahagi ng katawan, may problema sa pandinig, may problema sa mata at may mga problemang kaugnay ng kalusugan.

 

Sinabi na sa akin na ang aking anak ay kailangang matasa.  Ano ang mangyayari dito?

Upang makatiyak na ang iyong anak ay may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon at upang maunawaan ang mga pangangailangang ito, ang iyong anak ay sasailalim sa iba't ibang uri ng pagtatasa sa iba't ibang mga pagkakataon bago magsimula ang pasukan.  Ang mga pinakaunang pagsusuri ay isasagawa ng isang tauhan ng komunidad para sa mga gawaing medikal gaya ng iyong GP, espesyal na duktor at/o ang iyong Health Visitor.  Kung, sa stage na ito, ay itinuring na ang iyong anak ay maaaring may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon sa panahong nagsimula na ang pasukan, ang mga tao na ito ay maaaring magsagawa ng ilang mga hakbang upang sila mismo ay makatulong sa iyo o maaari nilang hingin ang iyong pahintulot na mai-refer ang iyong anak para mabigyan siya ng atensyon ng mga espesyalista sa edukasyon na nagtatrabaho para sa iyong local education at libray board.  Ang magiging resulta nito ay, matatasa ang iyong anak ng isa o higit pang mga espesyalista sa edukasyon.

 

Ano ang assessment o pagtatasa?

Upang matasa nang maayos ang iyong anak, ang isang espesyalista sa edukasyon ay bibisita nang minsan o mas marami pang beses sa iyong tahanan.  Gugustuhin niyang gumugol ng panahon upang makilala ka at ang iyong anak.  Iimbestigahan ng mga espesyalista kung bakit nahihirapang matuto ang iyong anak at anong tulong ang kailangan ng anak mo.  Bukod sa malalaman mo ang kanyang mga opinyon, masusung makikinig ang espesyalista sa mga opinyon mo kung bakit nahihirapan ang anak mo, at kung ano sa palagay mo ang kakailanganin upang maibigay ang pangangailangan ng iyong anak.

 

Gaano dapat kalubha ang problema ng aking anak bago siya sumailalaim sa pagtatasa?

Ang Espesyal na Pangangailangang Pang-Edukasyon ay nagkakaiba-iba depende sa kung gaano kalala ang mga ito sa magkakaibang mga bata.  Mas matindi ang mga pangangailangan, maaaring mas mahihirapan kapag nagsimula na ang pasukan.  Kailangang mag-alala ka kung lumalako ang iyong anak na mukhang katulad nang sa mas bata mo pang anak.  Kung ganito nga, may posibilidad na ang iyong anak ay makakaranas pa din ng mga problema kapag nagsimula na ang pasukan.  Sapagkat isang katotohanan na kilala ng mga tauhan ng medical at education at library board ang iyong anak at sila ay tumutulong, kailangang makaginhawa ito sa iyong pakiramdam.  Ibig sabihin nito, ang mga pangangailangan ng iyong anak ay kinikilala at isinasagawa na ang mga hakbang upang matugunan ang mga problemang ito.

 

Bubuti ba ang kalagayan ng aking anak?

Kung naghahanap ka ng mga kasagutan sa mga malimit itanong na katanungang ito, maaaring matindi ang problema ng iyong anak at maaaring tumagal ito hanggang sa magsimula ang pasukan at magtuloy-tuloy pa.  Ganunpaman, lahat ng mga bata na may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ay regular na binabalik-aral ng mga tauhan ng edukasyon.    Posible din na, sa naaangkop na tulong, maaayos ang mga problema ng anak mo. 

 

Ang aking anak ay ini-refer sa education at library board?  Gaano katagal ang paghihintay bago matasa ng isang espesyalista sa edukasyon ang aking anak?

Kinikilala ng mga education at library board ang kahalagahan nang maagang pagtulong sa mga batang nasa pre-school.  Sinisikap nila na umaksyon sa lalong madaling panahon pagkatapos na i-refer sa kanila ang isang bata.  Ganunpaman, ang mga resources o mapagkukunang may kaugnayan sa mga espesyalistang tauhan ay maaaring limitado, kaya't may posibilidad na maaari kang maghintay nang mas matagal kaysa sa gusto mo.

 

Ang mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ng aking anak ay kitang-kita, malubha at dapat na malunasan ang mga ito sa lalong madaling panahon.  Kailangan pa bang matasa ng isang espesyalista sa edukasyon ang aking anak?

Sa karamihan ng mga batang nasa pre-school na may Special Education Needs, nangangalap muna ng mga katibayan upang makatiyak na nalalaman ang mga dahilan kung bakit nahihrapang matuto at pinagsusumikapang maisalugar ang tulong.  Kung ang iyong anak ay mayroong kitang-kita at malubhang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon at malapit na ang pasukan, ang mga medical staff ay maaaring kumuha ng isang agadang Pagtatasang Ayon sa Batas upang matiyak na ang kakailanganing suporta ay naisalugar na kapag nagsimula na ang pasukan.  Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatasa ng isang espesyalsta sa edukasyon ay magiging bahagi ng prosesong ayon sa batas.

 

Paano kung hindi ko gusto na tasahin ang aking anak?

Karamihan sa mga magulang ay pumapayag sa pagtatasa ng kanilang anak sapagkat labis silang nag-aalala sa kinabukasan.  Ganunpaman, kung sa palagay mo\y walang Espesyal na Pangangailangang Pang-Edukasyon ang iyong anak o kung sa palagay mo'y ang mga pangangailangang ito ay hindi naman gaanong matitindi para tasahin pa, kailangang sabihin mo ito sa espesyalista sa edukasyon.

 

Paano kung hindi ako sang-ayon sa resulta ng pagtatasa sa aking anak?

Ang mga espesyalista sa edukasyon ay sanay at sila ay mga propesyunal na marami nang karanasan.  Karamihan sa mga magulang ay sumasang-ayon sa mga resulta ng pagtatasa.  Ganunpaman, kailangang sabihin mo sa espesyalista sa edukasyon kung sa palagay mo'y mali ang kanyang mga opinyon tungkol sa Espesyal na Pangangailangang Pang-Edukasyon ng iyong anak.  Kailangang makinig ang espesyalista sa iyong mga alalahanin.

 

Magsasagawa ba ng aksyon ang education at library board upang matulungan ang aking anak bago siya pumasok sa paaralan?

Kinikilala ng Education at Library Boardsang kahalagahan ng maagang pagtulong sa mga bata na may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon.  Gagawin nila ang lahat ng makat'wiran nilang magagawa upang matulungan ang iyong anak pero maaaring may mga limitasyon sila kung isasaalang-alang ang suportang maaari nilang magamit.

 

Kailangan pa bang pumasok ang aking anak sa isang espesyal na paaralan?

Maliban na lamang kung talagang matindi ang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ng iyong anak, siya ay papasok sa isang mainstream na paaralan na ikaw ang pipili at ang mga guro ng paaralan ang may responsibilidad sa pagbibigay sa kanya ng kanyang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon.  Dinisenyo ang Pagtatasang Ayon sa Batas upang makakuha ng at maprotekatahan ang espesyal na suporta na maaaring kailanganin ng iyong anak kung talagang mas nahihirapan siyang matuto.  Kung sumasang-ayon ka sa Pagtatasang Ayon sa Batas, maaari kang magmungkahi at/o ang education at library board ay maaaring magmungkahi na ang pagkakaroon ng isang paglalagyang espesyal na paaralan ay mas makabubuti upang maibigay ang mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ng iyong anak.  Ganunpaman, walang anumang kasunduan ang isasalugar maliban na lamang kung sinasabi sa isang Pagtatasang Ayon sa Batas na ito ang pinakamaganda para sa kapakanan ng iyong anak at ikaw ay sumang-ayon.

 

Saan ako maaaring kumuha ng karagdagang impormasyon?

Kontakin ang inong local Education at Library Board para sa mga karagdagang impormasyon.