Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Lehislasyon (Legislation)

Ang espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ay binigyang-kahulugan sa Education (N Ireland) Order 1996 na nangangahukugan na ang isang bata ay nahihirapang matuto o may kapansanan kaya't nananawagan upang maibigay ang probisyon para sa isang espesyal na edukasyon. 

 

Sinasabi sa batas na ang isang bata ay may mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon o siya ay nahihirapang  Ang 1996 Order ay nagbibigay sa mga Boards na suriin ang bata na may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon.  Kasunod ng pagsusuring ito, ang Board ay maaaring magpasiya na maihanda ang ulat.  Ito ay tinatawag na Statement ng Special Educational Needs.  Ang Board ay gagawa ng mga probisyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng bata na nakasaad sa salaysay.

 

Ang statutory assessment o pagtatasang ayon sa batas ay isang multi-disciplinary (maraming larangang sinasakop) na pagsusuri sa mga pangangailangan ng isang bata upang makapagpasiya kung kinakailangan ang salaysay tungkol sa espesyal na pangangailangang pang-edukasyon.  Sa prosesong ito, hinihingi sa Board ang mangalap ng payo mula sa magulang, payo na may kinalaman sa edukasyon, medikal na payo, saykolohikal na payo at payo mula sa social services, kasama ng anumang iba pang payo na maituturing na makabubuti.  Ipapaalam sa mga magulang ang mga pangalan ng opisyal ng Board na siyang makakapagkaloob ng tulong at suporta sa panahon ng proseso.  Mayroon ding mga payo mula sa maraming boluntaryong asosasyon na may iba't ibang nasasakupan.

 

Ang salaysay tungkol sa espesyal na pangangailangang pang-edukasyona ay isang kasulatan na naglalahad ng mga pangangailangan ng bata at ng mga espesyal na tulong na ipagkakaloob sa kanya upang matugunan ang mga naturang pangangailangan.  Ang proteksyon ng isang salaysay ay ipagkakaloob sa mga bata na ang pangangailangan ay iyong mga resources o mapagkukunang dagdag pa sa, o iba pa sa, doon sa mga karaniwan nang nakukuha mula sa mga mainstream na paaralan, at kailangang ipamahagi.  Ang Code of Practice sa Identification and Assessment of Special Educational Needs ay nagtutukoy na humigit-kumulang sa 2% na mga bata ang magkakaroon ng mga naturang pangangailangan.  Upang makapagdesisyon kung kinakailangan ang salaysay, maaaring magsagawa ang Board ng isang pagtatasang ayon sa batas.

 

Ang mahalagang lehislasyon para sa Espesyal na Pangangailangang Pang-edukasyon at mga probisyon ay:

 

Ang Education (Northern Ireland) Order 1996 S.I. 1996 No. 274 (N.I. 1)

 

Ang Special Education Needs and Disability (Northern Ireland) Order 2005 S.I. 2005 No. 1117 (N.I. 6)

 

 Ang Education (Special Educational Needs) Regulations (Northern Ireland) 2005 S.R. 2005 No. 384

 

Ang Education (Special Educational Needs) Regulations (Northern Ireland) 2005 S.R. 1997 No. 327

(kung saan ang prosesong pagsusulit ay nagsimula bago Setyembre 1, 2005)

Ang Special Educational Needs and Disability Tribunal Regulations (Northern Ireland) 2005 S.R. 2005 No. 339

 

Ang Education (Special Educational Needs) Regulations (Northern Ireland) 2005 S.R. 1997 No. 315

 

Paalaala: Ang S.I. ay. nangangahulugang "Statutory Instrument" at ang S.R. ay nangangahulugang "Statutory Rule")

Lehislasyon