Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Dyslexia

Ang sumusunod na teksto ay kinuha sa 'Report of the Task Group on Dyslexia'na ganap nang makukuha sa ibaba.

 

Overview

 

Ang developmental dyslexia ay unang inilarawan noong 1886, sa kaso ng isang 14 na taong gulang na batang lalaki na hindi natutong magbasa.  Sa karagdagang pag-aaral noong 1917, nahihirapan nang ganito dahil sa "congenital word blindness".  Noong sumapit lamang ang mga taon ng 1960 nang ang naturang pananaliksik ay isinulong, mula sa larangan ng medisina patungo sa larangan ng edukasyon, kung saan nagkaroon ng mga pag-aaral tungkol sa kung anong mga salik, kung mayroon man, ang ipinagkaiba ng "dyslexic" sa "backward readers".

 

Simula noon, nagkaroon ng maraming debate tungkol sa kung ano-ano ang mga sanhi ng dyslexia at kung paano ito nakikita doon sa mga pinaghihinalaan na may ganitong kalagayan.  Ganunpaman, konti lamang ang nagkasundo sa isang tiyak na depinisyon.  Ang salitang “dyslexia”, sa pangkalahatan, ay ginagamit sa mga medikal/bayolohikal na pananaliksik, at ang salita na nananatiling siyang gustong gamitin ng mga boluntaryong grupo sa larangang ito.  Ganunpaman, sabi nga sa Nicholson 21 (2001), ipinahihiwatig nito na "mayroon lamang iisa at halos magkaparehong syndrome o pinagsama-samang mga sintomas".  Ipinakikita sa kasalukuyang pananaliksik na hindi ganito an nangyayari.

 

Mas gusto ng mga nagbibigay ng edukasyon, lalong-lalo na ang mga nagbibigay ng edukasyon sa larangan ng saykolohiya, ang mga salitang "mga tukoy na kahirapan o problema sa pagkatuto", na nagsasaad na ang tao ay may kahinaan sa ilan sa mga proseso ng pagkatutuo, pero hindi sa lahat.  Sa loob ng USA, noong mga taong sakop ng 1980, ang salitang dyslexia ay pinalitan ng salitang "reading disability" o "kahinaan sa pagbabasa".  Dahil dito, napalitan ang pagsusuri sa proseso ng pagkatuto, ng proseso ng pagbabasa.

 

Mga Kaugnay na Dokumento

DE - Report of the Task Group on Dyslexia (.pdf)

Ang Task Group sa Dyslexia ay itinatag noong Enero 2001 upang ma-awdit ang kasalukuyang probisyon para sa mga anak at kabataan na mayroong dyslexia, mula sa mga nasa nursery hanggang sa karagdagang edukasyon, at upang matukoy ang mga pangangailangan ng pagsasanay at ang mga oportunidad para sa mga guro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyslexia