Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Pag-iwas sa Pagtatalo at Serbisyo sa Paglutas (DARS) (Dispute Avoidance and Resolution Service)

Ang Dispute Avoidance and Resolution Service (DARS) ay nagkabisa noong Setyembre 1, 2005 bilang resulta ng Special Educational Needs and Disability Order (SENDO).

 

Layunin ng DARS na:

 

  • maresolbahan ang mga alitan sa pagitan ng Education at Library Boards o Boards of Governors ng mga paaralan at ng mga magulang tungkol sa kung paano nilang ginagawa ang kanilang mga responsibilidad sa mga bata na may Espesyal na Pangangailangang Pang-edukasyon o Special Educational Needs (SEN);

 

  • maresolbahan ang mga alitan sa pagitan ng mga magulang at paaralan tungkol sa probisyon na ipinagkakaloob sa mga bata na may Espesyal na Pangangailangang Pang-edukasyon o Special Educational Needs (SEN);

 

Ang DARS ay isang independyente, kumpidensiyal, boluntaryo at 'di pormal na serbisyong dinisenyo upang mabigyan ng pagkakataon ang mga puntos na makapagtutukoy ng isang 'di pagkakasunduan at upang makahanap ng mga paraang handang tanggapin ng lahat ng mga panig.

 

Mayroong DARS na makokontak, sa bawa't lugar ng Education at Library Board, na independyente sa seksyon nito sa Espesyal na Edukasyon.  Sa unang pagkakataon, ang manager ng DARS ang siyang pangunahing kontak.

 

Ang DARS team ang magpapadali ng mga posibleng resolusyon para sa mga 'di pagkakasunduan.  Sa huli, magkakasundo lamang kung sasang-ayon na ang lahat ng kasangkot na panig.

 

Ang anumang kaugnayan sa DARS ay hindi makakaapekto sa karapatang umapela sa Special Educational Needs and Disability Tribunal (ang SENDIST).  Ang DARS ay hindi magagamit sa pagresolba ng iba pang mga alitan ng magulang o paaralan o ng Education at Library Board.  Kung naniniwala ka na ang iyong anak ay diniskrimina dahil sa kanyang kapansanan, ang Equality Commission ay magbibigay ng serbisyo para magkasundo upang maresolbahan ang alitang ito

 

Mga Kaugnay na Dokumento

DARS - Dispute Avoidance and Resolution Service Leaflet (.pdf)

Ang Dispute Avoidance and Resolution Service (DARS) ay nagsimula noong Setyembre 1, 2005 bilang bahagi ng pagpapatupad ng Special Educational Needs and Disability Order (Northern Ireland) 2005 (SENDO).

 

Maaaring magkaroon ng mga 'di pagkakasunduan sa pagitan ng magulang/tagapag-alaga at ng alinman sa Paaralan o Education and Library Board kaugnay ng probisyon para sa espesyal na edukasyong ipinagkakaloob sa isang bata o kabataan.  Kung ang mga unang pagtatangka na maresolba ang mga 'di pagkakasunduan ay hindi nagtagumpay, maaaring naaangkop na isangguni na ito sa DARS

 

I-download ang DARS - Dispute Avoidance and Resolution Service Leaflet (.pdf)

Ang Dispute Avoidance and Resolution Service ay nagkabisa noong Setyembre 1, 2005 bilang bahagi ng Special Educational Needs and Disability Order (SENDO).

 

Ang layunin ng pang-rehiyong serbisyong ito ay ang makapagbigay ng mga pagkakataon na maresolba ang mga 'di pagkakasunduan na may kaugnayan sa mga probisyong pang-edukasyon na ibinibigay sa mga bata at kabataan.

 

Ang mga 'di pagkakasundo ay maaaring magsimula sa pagitan ng Magulang/Tagapag-alaga at alinman sa Paaralan o Education at Library Board

 

DENI - Supplement to the Code of Practice (.pdf)

On the Identification and Assessment of Special Educational Needs.

 

Mula Setyembre 1, 2005, and Special Educational Needs and Disability (Northern Ireland) Order 2005 (SENDO) ay nagsagawa ng mga pagbabago sa mga kasalukuyang lehislasyon, ayon sa nakasaad sa Education (Northern Ireland) Order 1996 para sa mga batang may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon o Special Educational Needs (SEN).