Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Pag-eenrol sa Post-Primary (Post-Primary Enrolment)

Sa mga magulang na nais i-enrol ang kanilang anak sa post-primary education (11-18 taong gulang) sa Northern Ireland.

 

Ang seksyon tungkol sa mga Malimit Itanong na Katanungan ay offline hangga't hindi pa nababago ang nilalaman nito.  Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring sumangguni sa iyong ELB Transfer Booklet o kontakin ang iyong ELB.

 

Pag-eenrol sa Post-Primary