Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Atendans sa Paaralan (School Attendance)

Responsibilidad mo sa ilalim ng batas bilang mga magulang / tagapag-alaga na tiyakin ang regular at nasa oras na atendans ng iyong anak sa paaralan.

 

Ang panahon upang ihanda ang iyong anak para sa kanyang kinabukasan ay napakahalaga.  Bawat taon, mayroon lamang 190 na araw nang pagpasok ayon sa batas.Kung ang iyong anak ay liliban ng isang araw sa isang linggo sa buong panahon ng pag-aaral, hindi nila matutunan ang katumbas ng 2 taong natututunan sa pag-aaral!  Kaparehas na rin 'yon ng nagsisimula kang pumasok sa edad na 7 o umaalis sa edad na 14.

 

Ang malimit na pagpasok nang leyt ay maaari ding dumami, at maaaring mangahulugan na ang iyong anak ay napapag-iwanan ng mahalagang gawain, na kailangan niyang habulin.  Naiistorbo din nito ang klase at magkakaroon ang iyong anak ng isang reputasyon na mas makakabuti sana kung hindi na lang siya nagkaroon.  Hinaharap ng batas ang pagpasok ng leyt at pagliban sa parehong-parehong pamamaraan.  Ang pag-aaral ng iyong anak ay mas mahalaga sa kasalukuyan kaysa sa mga naunang henerasyon.  Mangyaring tulungan ang iyong anak na gamitin ang oportunidad na ito nang lubusan.

   

Kailan dapat magsimulang mag-aral ang aking anak?

 

Kailan maaaring tumigil ang aking anak sa pag-aaral?

 

Ano ang batas sa atendans sa paaralan?

 

Bakit mahalaga ang atendans sa paaralan?

 

Ano ang magagawa mo upang makatulong ka sa iyong anak?

 

Kailan maaaring lumiban ang iyong anak sa paaralan?

 

Pwede ko bang isama ang anak ko na magbakasyon kung panahon na para dito?

 

Ano ang mga maaaring mangyari kung ang iyong anak ay hindi pamalagiang pumapasok ng paaralan?

 

Kailan dapat magsimulang mag-aral ang aking anak?

Sa Northern Ireland ang mga bata ay pangkaraniwang nagsisimulang pumasok sa paaralan ng Setyembre ng taon ng pagpasok pagkatapos ng kanilang ika-4 na kaarawan.  Ito ay nangangahulugan na ang mga batang nagdaos ng kanilang kaarawan sa o sa pagitan ng Setyembre 1, 2003 at Hulyo 1, 2004 ay maaari nang sumama sa klaseng P1 sa simula ng Setyembre. Ibig sabihin nito, ang mga bata na magdiriwang ng kanilang ika-4 na kaarawan sa o sa pagitan ng Setyembre 1, 2006 at Hulyo 1, 2004 ay maaring isali sa klase ng P1 simula Setyembre.

 

Ang mga bata na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga buwan ng tag-init, iyon ay Hulyo 2 hanggang Agosto 31, ay hindi magsisimulang pumasok hangga't hindi dumarating ang susunod na Setyembre.  Ito ay nangangahulugan na ang batang naging 4 na taong gulang sa Hulyo 2, 2004 hanggang Agosto 31, 2004 ay hindi makakapagsimulang pumasok hangga't hindi dumarating ang Setyembre 2005.

 

Kailan maaaring umalis ang aking anak sa pag-aaral?

Kung ang iyong anak ay 16 na taong gulang sa o bago mag Hulyo 1, siya ay maaari ng umalis sa Hunyo 30 ng taong iyon.  Kung ang iyong anak ay 16 na taong gulang na matapos ang July 1, siya ay dapat manatili sa paaralan hanggang Hunyo 30 ng susunod na taon ng pagpasok.

 

Ano ang batas sa pagpasok sa paaralan?

Ang mga magulang at ang edukasyon at library boards ay may mga malinaw na tungkulin at responsibilidad:

 

Tungkulin ng Magulang

Ang tungkulin ng magulang, kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ay matatagpuan sa Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986 at nagsasabi na:  "Ang magulang ng bawat bata na nasa sa compulsory school age na o edad na kailangan na talagang pumasok sa paaralan ay dapat na makatanggap ng isang episiyenteng full-time na edukasyon na angkop sa kanyang abilidad na akma sa kanyang edad at kakayahan, at sa anumang mga espesyal niyang pangangailangang pang-edukasyon, sa pamamagitan ng alinman sa regular na atendans sa paaralan o kung hindi man".

Tungkulin ng ELB

Ang Edukasyon at Library Board, sa pamamagitan ng kanilang Education Welfare Service, ay may responsibilidad sa ilalim ng batas na tiyakin na natutugunaan ng mga magulang at mga tagapag-alaga ang kanilang responsibilidad sa edukasyon ng kanilang mga anak.  Kung hindi nila ito isagawa, ang Education at Library Boards ay may katungkulang gumamit ng mga prosesong kaugnay ng isang aksyong Pang-Hukuman sa ilalim ng batas, upang pagtibayin ang tungkulin ng magulang at matiyak na ang mga bata na nasa kanilang pangangalaga ay tumanggap ng edukasyon.

 

Bakit mahalaga ang atendans sa paaralan?

 

 • Ito ay hinihingi ng batas.

 

 • Kinakailangang regular na pumasok sa paaralan ang mga bata upang magawa nila ang kanilang gawain at maitaguyod ang kanilang pag-unlad kaugnay ng pakikisalamuha sa lipunan.

 

 • Ang mabuting edukasyon ay makapagbibigay sa iyong anak ng pinakamainam na posibleng bagay na maaaring pasimulan sa buhay at mabibigyan siya nito ng kakayanang magamit ang mga pinakamagagandang oportunidad na nakalatag na sa kanyang harapan.

 

 • Kailangang magkaroon ang mga bata ng magagandang gawi upang maging handa sila sa mangyayari 'di kalaunan sa kanilang buhay.

 

 • Isinasaalang-alang ng mga employer ng school leaver ang atendans sa paaralan ng mag-aaral at ang ulat tungkol sa pagpasok nila nang maaga bago sila alukin ng trabaho.

 

 • Ang mga kabataang hindi pumapasok sa paaralan ng walang anumang katanggap-tanggap na kadahilanan ay nanganganib na maging biktima ng krimen o pang-aabuso.

 

Ano ang magagawa mo upang makatulong sa iyong anak?

 

 • Tiyaking laging pumapasok ang iyong anak sa paaralan, dumarating doon sa sa tamang oras, at sumusunod sa lahat ng tuntunin ng paaralan.  Simulan ang mabubuting gawi habang bata pa ang iyong anak at nasa Primary School pa.

 

 • Kung nagsisimulang umiwas ang iyong anak sa paaralan, makipag-ugnayan kaagad sa paaralan at makipagtulungan sa kanila upang malaman kung ano ba ang nangyari.

 

 • Kung may sakit ang inyong anak, makipag-ugnayan kaagad sa paaralan sa unang araw pa lamang ng pagliban.  Mababahala ang mga tauhan kung wala kayong anumang abiso.

 

 • Kung ang iyong anak ay palaging wala sa paaralan, sabihin sa kanila ang dahilan.  Tiyaking nasusunod ninyo ang mga pagsasaayos na ginawa ng paaralan para dito.

 

 • Kung gusto mong lumiban ang iyong anak sa paaralan, halimbawa, para siya ay makadalo sa isang piyestang kaugnay ng relihiyon o may iba oang mahahalagang okasyon, humingi ng pahintulot sa paaralan nang mas maaga at magbigay ng kumpletong detalye.

 

 • Huwag umasa na papayag ang paaralan sa mga shopping trip sa oras ng pagpaok - kahit pa ang bibilihin ay uniporme ng paaralan!

 

 • Magkaroon ng interes sa mga gawain ng iyong anak sa paaralan.

 

 • Suportahan ang mga tauhan ng paaralan sa kanilang pagsusumikap na makontrol ang mga hindi magaganda at mapanghamong pag-uugali.

 

Kailan maaaring lumiban ang iyong anak sa paaralan?

Kung siya

 

 • ay maysakit.

 

 • ay may hindi maiiwasang appointment sa doktor o dentista

 

 • ay makikibahagi sa isang pagdiriwang na pang-relihiyon

 

 • may pupuntahang hindi pangkaraniwang pangyayari sa pamilya, hal. kasal o libing

 

Mga ilang hindi katanggap-tanggap na dahilan sa pagliban.

 

 • Kaarawan.

 

 • Pagdalaw sa mga kamag-anak.

 

 • Pamimili.

 

 • Pagpapaayos ng buhok.

 

 • Pagbantay sa iba pang miyembro ng pamilya.

 

Pakikipag-ugnayan sa Paaralan

Kung kinakailangang lumiban ang iyong anak, dapat na ipaalam mo ito kaagad sa paaralan sa lalong madaling panahon, mas mabuti kung sa unang araw ng pagliban.

 

Kung habang maaga pa'y alam mo na ang pagliban, kailangang humingi ka ng pahintulot ssa paaralan at pasabihan ito nang mas maaga hangga't maaari.

 

Maaari ko bang isama sa bakasyon ang aking anak kapag panahon ng term (may pagsusulit)?

Hangga't maaari at sa lahat ng pagkakataon, dapat na iwasan ang pagliban sa klase.

 

Ito ay nakagagambala sa pag-aaral ng iyong anak at maaaring maka-apekto sa kanyang ugnayan sa loob ng paaralan.

 

Kung nagpa-planong magbakasyon sa panahon ng term (may pagsusulit), mami-miss ng iyong anak ang isang bahagi ng kanilang edukasyon pati na ang mga importanteng pagsusuri o mga eksaminasyon.

 

Ito ay dapat mong talakayinsa punong-guro ng paaralan dahil sa ang paaralan lamang ang maaaring magpahintulot sa ganitong uri ng pagliban.

 

Huwag mong aasahan na pahihintulutan ng paaralan ang ganitong uri ng pagliban dahil sa baka mayroon silang patakaran na ibinibilang ang lahat ng bakasyon sa loob ng termino bilang mga pagliban.

 

Ano ang mga mangyayari kung ang iyong anak ay hindi regular na pumapasol?

Isinasaad ng batas na pananagutan ng mga magulang na tiyakin na ang kanilang mga anak ay pumapasok sa paaralan ng pamalagian at nasa tamang oras.

 

Ang bawat magulang ay maaaring patawan ng multa na hanggang £1000 sa bawat isang anak na hindi papasok ng pamalagian sa klase.  Ang Local Education at Library Board ay may karapatang mag-aplay ng Education Supervision Order para sa iyong anak.

 

Mahalaga na makipagtulungan ka sa paaralan at sa Education Welfare Officer upang malutas nang maaga ang anumang pagtatalo at huwag nang kailanganin pa ang anumang aksyon sa ilalim ng batas.  (Ayon sa batas, hindi dapat ipasok sa paaralan ang isang bata bago ang pagsisimula ng buwan ng Setyembre matapos ang kanilang ika-4 na kaarawan, subalit maraming mga pamilya ang pumapayag na magsimula na ang kanilang mga anak sa nursery)