Young girl smiling in class Close up head shot of boy in school Girl holding hand up, with teacher at white board
.

Responsibilidad ng Magulang (Parental Responsibility)

Sinasabi sa batas na ang mga paaralan ay kailangang magrehistro ng mga pangalan ng lahat na aktwal na magulang kung kasal, sapagkat bawat isa sa kanila'y may pinanghahawakang Responsibilidad ng Magulang sa kanilang mga anak.  Ang Tungkulin ng mga Magulang ay hindi natatapos kahit kailan, kahit na ang magulang ay hindi na kasama ng kanyang anak sa tirahan, maliban na lamang kung nagkaroon ng pag-aampon.  Ang Tungkulin ng mga Magulang ay hindi natatapos kahit kailan, kahit na ang magulang ay hindi na kasama ng kanyang anak sa tirahan, maliban na lamang kung nagkaroon ng pag-aampon.

 

Sinasabi din sa batas na ang mga paaralan ay kailangang magrehistro ng mga pangalan ng sinumang tao na may responsibilidad sa bata bilang magulang.  Sinasabi din sa batas na ang mga taong kumukupkop sa mga bata subalit walang Responsibilidad ng Magulang, halimbawa, ang pangalawang ina o ama, iba pang mga kamag-anak o foster parents, ay dapat na magkaroon ng matalinong desisyon araw-araw para sa kanilang pinakamabuting kapakanan.  Hindi maaalagaan ng mga paaralan ang iyong anak maliban na lamang kung alam nila kung sino, sa ilalim ng batas, ang may responsibilidad at awtoridad sa kanya, at saan sila nakatira.

 

Ano ang responsibilidad ng magulang?

 

Papaano ako magkakaroon ng responsibilidad ng magulang?

 

Bakit mahalagang makuha ang responsibilidad magulang?

 

Bakit kailangang malaman ng paaralan kung sino ang may responsibilidad ng magulang?

 

Saan ako makakahingi ng karagdagang payo?

 

Ano ang responsibilidad ng magulang?

Ang responsibilidad ng magulang ay ang lahat ng MGA KARAPATAN, TUNGKULIN, KAPANGYARIHAN.  Ang MGA RESPONSIBILIDAD AT AWTORIDAD na ayon sa batas ay ang pinanghahawakan ng isang magulang sa anak na may kinalaman sa anak at sa kanyang mga ari-arian.  Children (Northern Ireland) Order 1995 Artikulo 6(1).

 

Papaano ako magkakaroon ng responsibilidad ng magulang?

Kung ang mga aktwal na magulang ay hindi kasal, sinasabi ng batas na tanging ang ina lamang ang may responsibilidad ng magulang sa mga anak, pero ang isang ama na hindi kasal ay maaaring makibahagi sa responsibilidad ng magulang, sa pamamagitan ng alinman sa:-

 

  • magkasamang pagpapa-rehistro sa kapanganakan ng bata na kasama ang ina (angkop lamang sa o pagkatapos ng Abril 15, 2002)

 

  • pagpapakasal sa ina

 

  • pagpirma sa isang kasunduan sa ilalim na batas kasama ang ina

 

  • pagkuha ng Parental Responsibility Order mula sa hukuman

 

Ang iba pang mga nasa hustong gulang na nakatira kasama ng bata, tulad ng pangalawang ina o ama o mga lolo at lola, ay maaaring makibahagi sa Responsibilidad ng Magulang sa pamamagitan ng paghingi sa hukuman ng isang Residence Order.  Ito ay magbibigay sa kanila ng responsibilidad at awtoridad sa bata hangga't sila ay magkakasama sa iisang tirahan.

 

Hindi inaalis sa mga orihinal na magulang ang kanilang bahagi sa Responsibilidad ng Magulang kung ang kanilang anak ay inampon.  Lagi nilang hawak ang Responsibilidad ng Magulang, kahit gaano pa karami ang taong nakikibahagi nito sa kanila.

 

Bakit mahalagang makuha ang responsibilidad ng magulang?

Magkakaroon ka ng tinig sa mga desisyon tungkol sa mga bata sa iyong pamilya.  Kailangan sumangguni muna sa iyo ang mga paaralan bago magdesisyon sa mga bagay-bagay na tulad ng pagpasok, paglipat.  Mga opsyon sa GCSE atbp.

 

Makakatulong ito sa mga guro, doktor, at iba pa na malaman kung sino ang kanilang kokontakin kung kinakailangang magdesisyon.  Pinatatatag nito ang ugnayan sa pagitan mo at ng iyong mga anak na iyong inaasikaso.

 

Bakit kailangang malaman ng paaralan kung sino ang may responsibilidad ng magulang?

Sinasabi sa batas na kailangang ipaalam ng mga paaralan sa mga tao na may responsibilidad ng magulang ang tungkol sa edukasyon ng kanilang anak sa pamamagitan ng:-

 

  • pagpapadala sa kanila ng lahat ng kopya ng taunang ulat ng kanilang anak
  • pag-iimbita sa kanila sa paaralan upang pag-usapan ang progereso ng kanilang anak
  • isali sila sa lahat ng desisyon na may kinalaman sa edukasyon ng kanilang anak

 

Sinasabi sa batas na lahat ng tao na may responsibilidad ng magulang sa isang tukoy na bata ay kailangang tratuhin nang pantay-pantay.

 

Saan ako makakahingi ng karagdagang payo?

Kung kasali sa iyong pamilya ang pangalawang ina at ama o ang mga ama na hindi kasal na gustong malaman kung paanong makakakuha ng RESPONSIBILIDAD NG MAGULANG, magtanong sa iyong:

 

  • Citizen’s Advice Bureau
  • Law Centre / Solicitor
  • County o Magistrates Court

 

Maaari din kayong tulungan ng Education Welfare Officer ng iyong paaralan na makahanap ng wastong payo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsibilidad ng Magulang